REKLAMACJE I ZWROTY

GWARANCJA

Jeżeli otrzymany produkt będzie posiadał wady ukryte lub uszkodzi się podczas użytkowania z przyczyn niezależnych od Ciebie, możesz skorzystać z prawa gwarancyjnego, o ile gwarancja została udzielona np. przez producenta, importera lub sprzedawcę, warunki gwarancji zostały wyszczególnione w dokumencie gwarancyjnym, który otrzymałeś wraz z towarem, a wada, która wystąpiła, objęta jest gwarancją i nie upłynął jeszcze jej okres. 

REKLAMACJE

Niezależnie od powyższego, jeśli po dokonaniu zakupu okaże się, że otrzymany towar jest uszkodzony, nie działa prawidłowo lub stwierdziłeś inną niezgodność towaru z zawartą umową, a towar nabyłeś, jako konsument, masz prawo złożyć reklamację. Co do zasady, wadliwy towar powinien zostać odesłany do sprzedawcy, aby umożliwić mu zbadanie zasadności reklamacji. W razie wątpliwości skontaktuj się z nami celem ustalenia kolejnych kroków.

Firma DESTYLANDIA Sp. z o.o. odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

Kupujący może składać w DESTYLANDIA reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem reklamacje@destylandia.pl, lub w formie pisemnej na adres Salonu Destylandia - DESTYLANDIA SP. Z O.O., ul. Józefińska 33/3, 30-529 Kraków. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej: - imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, - datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, - przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, - wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji DESTYLANDIA zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. DESTYLANDIA rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. Jeżeli w ciągu 14 dni DESTYLANDIA nie ustosunkuje się do żądań Kupującego, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.

Kupujący ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy chyba, że DESTYLANDIA niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez DESTYLANDIA albo DESTYLANDIA nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi DESTYLANDIA.

W przypadku reklamacji proszę o uzupełnienie poniższego formularza:

FORMULARZ REKLAMACJI/ ZWROTU 

Adres do reklamacji – Salon DESTYLANDIA, ul. Józefińska 33/3, 30-529 Kraków.

a. ZWROT PRODUKTU - GWARANTOWANE 14 DNI NA ZWROT

Zgodnie z ustawą Dz.U. 2014 poz. 827 z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, masz prawo zwrócić towar w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania, bez podawania przyczyny zwrotu jeśli zakupu dokonywałeś jako konsument.

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub –w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku DESTYLANDIA zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro lub sklepie, należy złożyć stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: reklamacje@destylandia.pl. Kupujący powinien skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej:

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Przesyłkę należy nadać na adres: DESTYLANDIA ul. Józefińska 33/3, 30-529 Kraków.

W przypadku odstąpienia od Umowy DESTYLANDIA nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Allegro nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli DESTYLANDIA wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez DESTYLANDIA utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi DESTYLANDIA nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi DESTYLANDIA nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby DESTYLANDIA do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli DESTYLANDIA świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez DESTYLANDIA o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Wszystkie produkty dostępne w DESTYLANDIA są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich". Koszty transportu, zwrot kosztów zakupu iprzesyłki – informacje na stronie: www.ezakupy.uokik.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi/transport/

Pamiętaj:

  •          Jeśli chcesz zwrócić towar, powinieneś w terminie 14 dni od jego otrzymania, złożyć chęć rezygnacji z zakupu towaru (odstąpienie od umowy sprzedaży) a następnie odesłać do nas oświadczenie wraz z towarem.
  •          Produkt powinien być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana ta powstała na skutek sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem.

W przypadku odstąpienia od umowy, otrzymujesz cenę uiszczoną tytułem nabycia towaru wraz z kosztami przesyłki.